Operacje na systemie plików w systemach Windows i Linux w C++

Tym razem notka o tym, w jaki sposób można wykonywać różne operacje w systemie plików w wymienionych w temacie systemach. Oczywiście każdy programista C/C++ zna funkcje wykonujące podstawowe operacje na plikach, takie jak:

 • odczyt, modyfikacja, zapis (funkcja fopen i poboczne oraz klasy fstream)
 • zmiana nazwy pliku lub katalogu (funkcja rename())
 • usunięcie pliku (funkcja remove())

Nieco więcej problemów sprawiają pozostałe operacje, takie jak np. pobranie pełnej ścieżki do pliku czy przeglądanie listy plików w katalogu, ponieważ w bibliotece standardowej nie ma do tego celu odpowiednich funkcji, zatem należy ich szukać w API systemu. Niestety co API to różne funkcje, ale zdarzają się i takie, które istnieją w obu systemach.

Na początek pobieranie pełnej ścieżki do bieżącego katalogu, czyli funkcja getcwd. Jej prototyp w systemie Windows jest następujący:

#include <direct.h>
char* _getcwd(char* _DstBuf, int _SizeInBytes);

a w systemie Linux:

#include <unistd.h>
char* getcwd(char* _DstBuf, int _SizeInBytes);

Jak widać prototyp obu funkcji jest identyczny, więc nic nie stoi na przeszkodzie utworzenia sobie odpowiedniego aliasu nazwy za pomocą typedef.

Trochę lepiej jest z funkcją stat() i jej strukturą o tej samej nazwie (thx C…, typedef needed), która istnieje w obu systemach. Funkcja ta służy do pobierania pełnych informacji o pliku, czyli np. daty modyfikacji, typu czy rozmiaru. Jej przykładowe użycie wygląda następująco:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
#include <sys/stat.h>
typedef struct stat FileStatus; // thx C
 
/*...*/
FileStatus fileStatus;
if(stat(szFullPath.c_str(), &fileStatus) < 0)
{
  return;
}
 
unsigned int uFileSize = fileStatus.st_size;	// Pobranie rozmiaru pliku

Nieco gorzej jest z wyciąganiem listy plików w katalogu, ponieważ w tym przypadku oba systemy mają do tego różne funkcje. W przypadku systemu Windows wygląda to tak:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#include <windows.h>
/*...*/
 
WIN32_FIND_DATA info;
HANDLE hFind = FindFirstFile(szDirPath, &info);
 
if(INVALID_HANDLE_VALUE == hFind)
{
  printf("Error");
  return;
}
 
do
{
  if((info.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) != 0)
  {
    printf("Directory: %s\n", info.cFileName);
  }
  else
  {
    printf("File: %s\n", info.cFileName);
  }
}
while(FindNextFile(hFind, &info) != 0);
 
FindClose(hFind);

A w systemie Linux tak:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
#include <dirent.h>
#include <string.h> // c-string operations
typedef struct dirent DirEntry;
typedef struct stat DirEntryStat; // thx C again
 
DIR* pDir;
pDir = opendir(szDirPath);
if(pDir == null)
{
  printf("Error");
  return;
}
 
DirEntry* pDirent;
DirEntryStat dirEntryStat;
while((pDirent = readdir(pDir)) != null)
{
  char buffer[255];
  strcpy(buffer, szDirPath);
  strcat(buffer, pDirent->d_name);	// Do ponizszej funkcji potrzebna jest sciezka z biezacego katalogu
 
  if(stat((buffer, &dirEntryStat) < 0)
  {
    printf("Error");
    continue;	// file corrupted... NEXT!
  }
 
  if((dirEntryStat.st_mode & S_IFDIR) != 0)	// Katalog
  {
    printf("Directory: %s\n", pDirent->d_name);
  }
  else if((dirEntryStat.st_mode & S_IFREG) != 0)	// Plik
  {
    printf("File: %s\n", info.pDirent->d_name);
  }
}
 
closedir(pDir);

Można zauważyć, że funkcja z WinAPI jest nieco przyjaźniejsza, ponieważ operuje na uchwycie do żądanego katalogu, w przeciwieństwie do funkcji Linuksowej, która po prostu zwraca nazwę tego co siedzi w katalogu i nic więcej.